Pedagog szkolny

mgr Magdalena Bętkowska

Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania.

~Karl Hesselbacher

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Poniedziałek 8:00 - 13:00
 • Wtorek 8:00 - 15:00
 • Środa 8:00 - 14:00
 • Czwartek 8:00 - 14:00
 • Piątek 8:00 - 10:30

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • Masz problemy rodzinne
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • Chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji uzdolnień uczniów
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych kształceniem specjalnym
 • udzielanie uczniom, rodzicom, nauczycielom porad i konsultacji

 

 

*Obowiązującą zasadą jest poufność i dyskrecja z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia lub życia.

Skip to content