Wolontariat

W SP4 funkcjonuje wolontariat, który wraz z samorządem uczniowskim działają na rzecz innych.

Regulamin Wolontariatu

I. Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wolontariacie – należy przez to rozumieć bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie
  na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
 2. Wolontariuszu – należy przez to rozumieć ucznia, który na podstawie zobowiązania
  o wykonywaniu świadczeń wolontariackich dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym
  w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Wolontariat jest skierowany do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

II. Organizacja szkolnego wolontariatu

 1. W szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą.
 2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących.
 3. Szkolny Wolontariat przy Szkole Podstawowej nr 4 działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Wolontariat działa na terenie w/w szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły, włączając się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę i organizacje pozarządowe.
 5. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w regulaminie.
 6. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawują Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, którzy czuwają nad tym, by działalność wolontariacka była zgodna ze Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem.
 7. Członkami wolontariatu jest młodzież szkolna, która respektuje zasady Szkolnego Wolontariatu.
 8. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 9. Uczeń, który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu zobowiązany jest uzupełnić braki w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.
 10. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
 11. Nieletni członkowie wolontariatu zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie
 12. Działalność wolontariacka jest potwierdzona zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

III. Formy działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 • środowisko szkolne
 • środowisko pozaszkolne

Koło realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, szkolenia, wystawy, stronę internetową, itp.,
 • imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje pozaszkolne za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem opiekunów SU,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób, w miejscu i w czasie określonym
w porozumieniu z korzystającym z usług wolontariackich.

IV. Prawa wolontariusza

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusze mogą podejmować działania wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomoc w domu.
 • Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekuna lub innych członków wolontariatu.
 • Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Wolontariatu Szkolnego.

V. Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 •  realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Wolontariatu,
 • przestrzega zasad zawartych w Regulaminie,
 • nie otrzymuje wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę,
 • systematycznie uczestniczy w spotkaniach i pracach wolontariatu,
 • jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 • szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 • z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 • szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga, dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 • działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 2. Członkowie Szkolnego Wolontariatu mogą zostać nagrodzeni poprzez:
  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwałę na forum szkoły,
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów,
  • wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka) na zakończenie roku szkolnego.
Skip to content