Konferencja metodyczna Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń: od teorii do praktyki edukacji”

W ramach projektu pn. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” o numerze POWR.02.10.00-00-3012/20 w dniach 1-2 kwietnia 2022r. Gmina Miejska Wągrowiec oraz instytucja wspierająca – Uniwersytet im. A. Mickiewicza przy współpracy Partnera projektu – Euro Innowacje Sp. z o.o., zorganizowały konferencję metodyczną pt. „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń: od teorii do praktyki edukacji” dla nauczycieli ze Szkoły Ćwiczeń (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu) i szkół wspieranych.

W czasie konferencji wystąpili wykładowcy akademiccy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Tematyka prelekcji nawiązywała do tematów wybranych w wyniku przeprowadzonych diagnoz potrzeb szkół wspieranych i były to tematy takie jak: „Metoda projektu w edukacji”, „Design Thinking”, „TIK w edukacji”, „Techniki twórczego myślenia”, „Peer to peer learning”, „Ocenianie kształtujące”, „Metoda IBSE” i „Neurodydaktyka”.

W organizację konferencji byli zaangażowani: przedstawiciele uczelni wyższej – pani Izabela Cytlak i pani Irena Denisoff, pan Roman Pawłowski jako Kierownik Wydziału Oświaty, pani Agnieszka Nowak jako dyrektor Szkoły Ćwiczeń oraz przedstawiciel Gminy Miejskiej Wągrowiec – pan Damian Jaskólski.

Projekt „Wągrowiecka Szkoła Ćwiczeń” o numerze POWR.02.10.00-00-3012/20, realizowany przez Gminę Miejską Wągrowiec w partnerstwie z Euro Innowacje sp. z o.o., jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty ”.

Czwórka Wągrowiec /
Ostatnie aktualności
Kontakt
  • ul. Reja 10, 62-100 Wągrowiec
  • (67) 26 21 021
  • sp4wagrowiec@interia.pl
Skip to content