Samorząd Uczniowski

W murach Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu prężnie działa Samorząd Uczniowski - niewątpliwie jest to ważny element w funkcjonowaniu szkoły, gdzie uczniowie Czwórki mogą aktywnie brać udział w organizacji życia szkoły.

Skład RSU:

Przewodnicząca: Jagoda Podolska

Zastępca: Gabriela Grzęda 

Opiekunowie: N. Korasiak, M. Napiecek, P. Górniak

Przedstawiciele grup:                            

 • Przewodnicząca wolontariatu: Agata Zbieralska
 • Zastępca przewodniczącej wolontariatu: Marcelina Binkowska
 • Szczęśliwy numerek: Zarina Czerniecka
Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2023/2024
Szkoła Podstawowa nr 4 w Wągrowcu
 
Plan opracowany został z uwzględnieniem zadań zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym szkoły.

 

Szkolny Dzień Chłopaka – „Klasa Elegantów – Dzień Krawata”

Dzień życzliwości

Mikołajki

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

§ 1

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami.
 2. Prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do rozwijania własnych zainteresowań.
 4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 5. Prawo do prowadzenia działań z zakresu wolontariatu.
 6. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu
 2. Rada Samorządu.

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny, w wyjątkowych sytuacjach może trwać dwa lata.

§ 7

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV – VIII oraz nauczycieli.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. Reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 2. Kierowanie pracą Samorządu,
 3. Organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i
  organizacjami działającymi w szkole.

§ 9

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 1. Przewodniczący samorządu
 2. Przedstawiciele Samorządu klasowego klas IV – VIII

§ 10

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 11

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

 1. Opracowanie planu placu Samorządu.
 2. Zdanie sprawozdania ze swojej pracy.
 3. Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły.
 4. Podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu.
 5. Reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 13

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

§ 14

 1. Wybory przewodniczącego przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 6 osób (po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VIII oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego).
 2. Wybory członków Rady Samorządu przeprowadzają Samorządy klasowe pod opieką wychowawców.

§ 15

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

 1. Przyjęcie zgłoszeń od kandydata
 2. Przygotowanie wyborów
 3. Przeprowadzenie wyborów
 4. Ogłoszenie wyników

§ 16

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas VI –VIII.

§ 17

Dokumentacja Samorządu:

 1. Regulamin Samorządu
 2. Roczne plany pracy
 3. Sprawozdanie z działalności Samorządu

§ 19

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Samorządu.

§ 20

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Samorządu ustala nowego Opiekuna.

§ 21

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

 1. Czuwać nad całokształtem prac Samorządu
 2. Prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych
 3. Pośredniczyć między uczniami a nauczycielami
 4. Doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie
 5. Pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach

§ 22

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 23

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 24

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

§ 25

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Skip to content