Samorząd

Samorząd Rady Uczniowskiej 2015/2016

 przewodniczący - Orestes Krasicki klasa 6d

Patrycja Kręcichwost klasa 6b
Wiktoria Wolna klasa 6a
Julia Ciesielska klasa 6c


GAGATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 WITAJĄ.

GAGATKI to my, samorządu członkowie mali, że możemy działać w naszej szkole happy jesteśmy cali.
Samorząd uczniowski działa w naszej szkole od ...zawsze. Opiekunem samorządu jest pani Danuta Śmigielska.
Cele naszego samorządu to:

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów;
 • zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupy;
 • wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

Zadania samorządu to:

 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły;
 • przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się
  w trudnych warunkach materialnych, lub losowych;
 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych;
 • organizowanie wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły.
  Inspirowanie do udziału w pracy społeczno - użytecznej w środowisku;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rodzinnym i rówieśniczym;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom miêdzy uczniami i nauczycielami;
 • dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły;
 • przeprowadzanie akcji charytatywnych;
 • obserwacja życia - zgłaszanie propozycji innowacji;
 • promowanie szkoły;
 • organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.

NASZA PRACA!!! NASZA SZKOŁA BEZ NAŁOGÓW!

Uczniowie naszej szkoły podjęli "walkę" z nałogami. Mottem naszego postępowania jest "ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ PRZYJACIOŁOM I RODZINIE, ŻE W NASZEJ SZKOLE NIKT PRZEZ NAŁOGI NIE ZGINIE"
Powiedzieliśmy "STOP" alkoholowi, papierosom, narkotykom i agresji.
Zorganizowaliśmy ŁAŃCUCH ZDROWYCH SERC - uczniowie naszej szkoły wyszli na ulice i trzymając się za ręce utworzyli łańcuch od szkoły do Urzędu Miasta. Zobaczcie sami!!!

Dyskoteki:

 • organizujemy dyskoteki okolicznościowe z okazji Dnia Chłopca, Andrzejkowa, karnawałowa, walentynkowa. Bawimy się świetnie przy muzyce pana Sławka.

Kalendarium Szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Szkolna Nawigacja

From Address: